Van waaruit wordt yoga beoefend ?

Het is mogelijk jarenlang yoga te beoefenen zonder weinig besef van lichaamsgevoel of van levensenergie te hebben. Waar de focus te zeer op de vorm wordt gericht, verlies je de aandacht voor het vormloze. Aan de beleving vanwaaruit de yoga beoefend kan worden mag meer aandacht gegeven worden.
Jean Klein kwam tot deze conclusie en heeft in Nederland een meer spirituele benadering van yoga geïntroduceerd (volgens de kashmirmethode). In zijn wijze van het benaderen van yoga vind ik veel herkenning en pas ik in alle yogavormen toe.

Bij het beoefenen van yoga gaat het niet om iets na te streven. Je wil inzetten beperkt je waardoor je eerder iets vasthoudt dan loslaat. Richt je je focus uitsluitend op het correct uitoefenen van een houding, dan versterk je eerder het geconditioneerd zijn : wie je meent te zijn of beoogt te zijn. Dieptespanningen die hiermee samenhangen en die zich in het neuromusculaire stelsel uiten kunnen zo niet losgelaten worden.
Door niets te forceren en en je lichaam vanuit ontspanning uit te nodigen om in een bepaalde houding te komen, zullen deze spanningen eerder afnemen. Het lichaam wordt uitgenodigd om weer in een natuurlijke staat te komen.

De nadruk ligt niet op de vorm. Je richt je op het aanwezig zijn zonder meer. Gedachten en gevoelens verdwijnen meer naar de achtergrond. Je bewustzijn verruimt zich. Je bent meer gewaar van wat er is . Het contact met je lichaam wordt geintensiveerd, het energetische, subtiele lichaam wordt geactiveerd. Dat maakt het mogelijk dat andere bewustzijnslagen zich openen.
Een totaal belevenis van wat is, brengt innerlijke rust teweeg.

Op January 18, 2018